Komkommer sex ik wil gebeft worden

komkommer sex ik wil gebeft worden

Amateur beffen sexdate hoornkomkommer sex ik wil gebeft wordenOp Facebook delen Op Twitter delen Embed: Meisje geneukt met komkommer angeboden door pornozot. Leuk Indisch meisje poesje geneukt Meisje bovenop laat zien hoe sexy ze is Hij geeft zijn meisje het goede nieuws Mijn meisje en ik Kerel showt zijn meisje Meisje pijpt voordat ze wordt geneukt Leuk Indisch meisje pronkt Meisje wordt gebeft en geneukt Meisje landt op haar man Amateur Indiase meisje geneukt op cam Desi meisje in close-up geneukt Poesje vingeren en hard geneukt Harig poesje wordt hard geneukt Indisch meisje met kleine tieten geneukt Indisch poesje wordt geneukt Op een gegeven moment werden alle nadelen veel groter dan dat ene voordeel.

Toen ben ik naar mijn vertrouwenspersoon, [naam vertrouwenspersoon], gegaan. Hij is vertrouwenspersoon op mijn school. Dat ik bij een man van 32 jaar zat en daar drugs gebruikte. Dat ik seks met hem moest hebben en met andere mannen. En dat ik het niet meer wilde. Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij [voornaam slachtoffer] op de sportschool in [plaatsnaam] waar hij werkte, heeft leren kennen. Hij en [voornaam slachtoffer] praatten in het begin veel met elkaar en [voornaam slachtoffer] vertelde hem veel over haar thuissituatie.

Zo wist verdachte dat de ouders van [voornaam slachtoffer] waren gescheiden, dat zij niet altijd even goed met haar moeder kon opschieten, en dat haar vader de nodige drugsproblemen had.

Na verloop van tijd zagen verdachte en [voornaam slachtoffer] elkaar ook buiten de sportschool om en wel bij verdachte thuis in [plaatsnaam]. Verdachte heeft ter terechtzitting de verklaring van [voornaam slachtoffer] bevestigd dat hij, volgens hem in de periode van oktober-november , meermalen seks met [voornaam slachtoffer] heeft gehad, bestaande uit het onder andere meermalen vingeren en beffen van [voornaam slachtoffer] en pijpen van hem. Voorts heeft verdachte de verklaring van [voornaam slachtoffer] bevestigd, inhoudende dat zij ook een aantal keren seks met anderen — dan wel in het bijzijn van anderen — hebben gehad, te weten met [naam getuige 1], [naam getuige 2] en [naam getuige 3].

Verdachte was destijds 33 of 34 jaar en [voornaam slachtoffer] was een stuk jonger. Verdachte heeft ontkend te hebben geweten dat [voornaam slachtoffer] 16 jaar, althans beneden de 18 jaar zoals onder 1 subsidiair, tweede onderdeel, is ten laste gelegd was.

De rechtbank hecht echter geen geloof aan deze ontkenning. De rechtbank ziet, in het licht van het dossier waarin zich ook de verklaring van [naam getuige 4] bevindt, geen reden om te twijfelen aan de juistheid van deze verklaring van [voornaam slachtoffer].

Voorts heeft verdachte ontkend dat hij [voornaam slachtoffer], vaginaal dan wel anaal, heeft gepenetreerd. Hij zou — als gevolg van psychische problemen dan wel drugsgebruik of een ongeval waarover hij niet wenst te spreken — een erectiestoornis hebben, waardoor hij tijdens de seks met [voornaam slachtoffer] nooit een stijve penis zou hebben gekregen.

De rechtbank hecht ook aan deze ontkennende verklaring van verdachte geen geloof. Ook in dit opzicht is de rechtbank van oordeel dat de verklaringen van [voornaam slachtoffer] duidelijk, gedetailleerd en consistent zijn en dat er geen reden is te twijfelen aan de juistheid van die verklaringen.

Voorts is de rechtbank, met de officier van justitie, van oordeel dat het dossier — waarin zich een aantal verklaringen bevindt van andere jonge vrouwen met wie verdachte seks had — de verklaring van verdachte over zijn erectiestoornis niet, althans onvoldoende, ondersteunt.

Daarbij komt ook dat, hoewel daartoe ruimschoots de gelegenheid heeft bestaan, door de verdediging geen enkel medisch stuk is ingebracht ter onderbouwing van de gestelde erectiestoornis.

Tot slot heeft verdachte telkens stellig ontkend dat hij [voornaam slachtoffer] regelmatig drugs heeft gegeven. Zij zou haar drugs van iemand anders krijgen, niet van hem, en hij zou slechts één keer samen met haar hebben gebruikt, aldus verdachte. De rechtbank overweegt dat — zoals hiervoor is weergegeven — naast [voornaam slachtoffer], ook [voornaam getuige 1] en [voornaam getuige 3] over drugsgebruik door [voornaam slachtoffer] en verdachte hebben verklaard.

Voorts verklaarde [voornaam getuige 1] over een pijpje dat rond ging en dat door verdachte werd gevuld met coke. Verdachte zou wel eens hebben gezegd: Voorts overweegt de rechtbank dat [voornaam slachtoffer], tijdens en na haar relatie met verdachte, verschillende personen heeft verteld over wat zij heeft meegemaakt met verdachte. De rechtbank wijst hier op de verklaringen van [naam vertrouwenspersoon], haar vertrouwenspersoon,26 [naam maatschappelijk werker], maatschappelijk werker op de school van [voornaam slachtoffer]27 Daarnaast bevinden zich nog verklaringen van vriendinnen van [voornaam slachtoffer] in het dossier.

De verklaringen van deze personen komen in voldoende mate overeen en zijn in lijn met [voornaam slachtoffer]s verklaringen. De rechtbank kent voorts bijzondere betekenis toe aan de verklaringen van de moeder van [voornaam slachtoffer], [naam moeder slachtoffer],28 en haar ex-vriendje, [naam ex-vriend].

Op grond van met name hetgeen hiervoor is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat geloof moet worden gehecht aan de verklaring van [voornaam slachtoffer], dat het verdachte is geweest die haar steeds crack en cocaïne gaf en die, in ruil daarvoor, seks al dan niet met anderen van haar verlangde.

Op grond van het bovenstaande, in onderling verband en samenhang beschouwd, acht de rechtbank het onder 1 subsidiair, tweede onderdeel, ten laste gelegde wettig en overtuigend bewezen. Hetgeen door de raadsvrouw van verdachte is aangevoerd over de persoon van [voornaam slachtoffer] en haar al dan niet actieve seksuele leven, doet — wat daar overigens ook van zij — hieraan niets af. Artikel a van het Wetboek van Strafrecht beoogt immers een bijzondere bescherming te bieden van minderjarigen, die nog niet volledig in staat worden geacht om de consequenties van hun handelen te overzien.

Wetende van haar thuissituatie heeft hij haar, met het leeftijdsverschil en zijn fysieke overwicht op haar, drugs gegeven en beloofd, terwijl verdachte moet hebben gezien dat zij daar steeds meer verslaafd aan raakte. Door in dit kader seksuele handelingen van [voornaam slachtoffer] te verlangen, heeft hij haar op een strafbare manier daartoe verleid, hetgeen bij artikel a van het Wetboek van Strafrecht strafbaar is gesteld.

Ook het onder 2 ten laste gelegde acht de rechtbank op basis van de weergegeven feiten en omstandigheden wettig en overtuigend bewezen. In aanvulling op hetgeen ten aanzien van dit feit reeds in het bovenstaande is weergegeven, wijst de rechtbank nog op de verklaring van [naam getuige 1] dat hij regelmatig samen met verdachte crack is gaan halen. Dat was meestal in het gezelschap van anderen. Verdachte liet iedereen mee roken. Verdachte heeft ter terechtzitting verklaard dat hij in de periode van augustus tot en met december op verschillende tijdstippen thuis cocaïne gebruikte.

Voorts heeft verdachte de verklaring van [voornaam getuige 1] bevestigd dat zij samen wel eens crack hebben opgehaald. Gezien het bovenstaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1 subsidiair, tweede onderdeel, en 2 ten laste gelegde feiten heeft begaan, in dier voege dat:.

Hetgeen aan verdachte onder 1 subsidiair, tweede onderdeel, en 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hier als bewezen is aangenomen, is niet bewezen. De verdachte moet hiervan worden vrijgesproken. Door giften en beloften van goed en misbruik van uit feitelijke verhoudingen voortvloeiend overwicht een persoon waarvan hij weet dat deze de leeftijd van achttien jaren nog niet heeft bereikt, opzettelijk bewegen ontuchtige handelingen te plegen of zodanige handelingen van hem te dulden, meermalen gepleegd.

Opzettelijk handelen in strijd met een in artikel 2, onder B, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd, en. Opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd. Er zijn geen omstandigheden aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan de bewezen verklaarde feiten zou ontbreken. Het bewezen verklaarde is derhalve strafbaar. Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Verdachte is dus strafbaar. Bij de beslissing over de sanctie die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte, zoals van een en ander is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting en uit de bespreking aldaar van het uittreksel uit het documentatieregister van verdachte en de volgende rapportages:.

Baneke, klinisch en forensisch psycholoog. In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met [voornaam slachtoffer], een meisje van net 16 jaar, terwijl verdachte op dat moment zelf jaar oud was. Verdachte was zich ook bewust van de jonge leeftijd van [voornaam slachtoffer], aangezien hij op enig moment tegen haar heeft gezegd dat ze minstens 16 moest zijn voordat hij met haar uit kon gaan.

Hij wist bovendien dat [voornaam slachtoffer] kwetsbaar was. Verdachte en [voornaam slachtoffer] hebben elkaar immers leren kennen toen [voornaam slachtoffer] verdachte vertelde over haar problemen thuis als gevolg van de scheiding van haar ouders en het drugsgebruik van haar vader.

Voor deze problemen zocht [voornaam slachtoffer] met regelmaat steun bij verdachte. Hij fungeerde daarbij als een vertrouwenspersoon voor haar. Verdachte heeft [voornaam slachtoffer] ook drugs verstrekt en wel in die mate dat zij uiteindelijk niet meer zonder kon en dus steeds bij verdachte bleef terug komen om in haar drugsbehoefte te kunnen voorzien.

Verdachte zei daarbij tegen [voornaam slachtoffer] dat zij iets terug moest doen voor de drugs die ze van hem kreeg. Dit is een zeer ernstig en kwalijk feit dat de rechtbank verdachte zwaar aanrekent. Verdachte heeft op zeer kwalijke wijze misbruik gemaakt van het leeftijdsverschil, de vertrouwensrol die hij voor [voornaam slachtoffer] vervulde, haar kwetsbaarheid en het feit dat zij steeds afhankelijker werd van de drugs die hij haar verstrekte.

Als gevolg van deze gebeurtenissen heeft [voornaam slachtoffer] diverse psychische klachten gekregen, waarbij zij zichzelf is gaan verwonden en onder meer anorexia nervosa kreeg. Zij heeft voor haar psychische klachten een jaar lang verschillende therapieën moeten volgen. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het verstrekken en aanwezig hebben van cocaïne en crack.

Verdachte heeft hierdoor een bijdrage geleverd aan de verspreiding van harddrugs in de maatschappij, waarvan algemeen bekend is dat deze verdovende middelen een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Door een rol te spelen bij de verstrekking van deze middelen heeft verdachte ook bijgedragen aan de verslaving van anderen waaronder personen, jonger dan 18 jaar , alsmede aan de met de verkrijging daarvan samenhangende criminaliteit. Juist verdachte, die zelf drugsverslaafd is en aangeeft daarvan veel problemen te ondervinden, had zich bewust moeten zijn van de impact die drugsgebruik op iemands leven heeft.

Ten aanzien van het eerste ten laste gelegde feit acht de rechtbank weliswaar een minder zwaar feit bewezen dan de officier van justitie, maar de rechtbank gaat bij de bewezenverklaring wel uit van dezelfde feitelijke handelingen. Op grond van de ernst van die handelingen, zoals in het vorenstaande uiteen is gezet, in onderling verband en samenhang beschouwd, is de rechtbank van oordeel dat een straf zoals door de officier van justitie geëist ook voor de door de rechtbank bewezen verklaarde feiten passend en geboden is.

De rechtbank is ten aanzien van de gestelde materiële schade van oordeel dat — mede gelet op de door de raadsvrouw gemaakte opmerkingen — niet eenvoudig is vast te stellen of en zo ja, tot welk bedrag, deze schade het rechtstreeks gevolg is van het onder 1 subsidiair, tweede onderdeel, bewezen verklaarde feit.

De benadeelde partij zal in dit deel van de vordering dan ook niet ontvankelijk moeten worden verklaard. Op grond van de inhoud van het dossier en de onderbouwing in het voegingsformulier is voldoende komen vast te staan dat in elk geval tot dit bedrag immateriële schade is geleden, welke rechtstreeks voortvloeit uit het onder 1 subsidiair, tweede onderdeel, bewezen verklaarde feit. Vergoeding van de schade komt de rechtbank alleszins redelijk en billijk voor.

De benadeelde partij zal ook in zoverre niet ontvankelijk moeten worden verklaard. Daarnaast dient verdachte te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog moet maken. In het overige deel van haar vordering zal de benadeelde partij niet ontvankelijk worden verklaard. De benadeelde partij kan dit deel van haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen artikel , derde lid, van het Wetboek van Strafvordering.

De rechtbank stelt vast dat verdachte jegens de benadeelde partij [naam slachtoffer] naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het onder 1 subsidiair, tweede onderdeel, bewezen verklaarde feit is toegebracht. Verklaart niet bewezen dat verdachte de onder 1 primair en 1 subsidiair, eerste onderdeel, ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij.

Verklaart bewezen dat verdachte de onder 1 subsidiair, tweede onderdeel, en 2 ten laste gelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 4. Verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 1 subsidiair, tweede onderdeel, en 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij. Bepaalt dat de bewezen verklaarde feiten de hierboven onder 5. Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de thans opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Veroordeelt verdachte in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken. Verklaart de benadeelde partij voor het overige niet ontvankelijk in haar vordering. Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij, voornoemd, in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de Staat en dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij.

Zoekresultaat - inzien document ECLI: Link gekopieerd naar het klembord. Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 1 december in de zaak tegen: Voorvragen De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Vordering van de officier van justitie De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de onder 1 primair en 2 ten laste gelegde feiten en gevorderd dat verdachte ter zake daarvan zal worden veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie 3 jaren met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

Partiële vrijspraken Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte onder 1 primair en 1 subsidiair, eerste onderdeel, ten laste is gelegd. Redengevende feiten en omstandigheden1 De rechtbank komt tot bewezenverklaring van de onder 1 subsidiair, tweede onderdeel, en 2 ten laste gelegde feiten op grond van het navolgende. Vanaf wanneer kwam je alleen nog maar voor de crack? Wat heb je aan [naam vertrouwenspersoon] verteld?

Bewezenverklaring Gezien het bovenstaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1 subsidiair, tweede onderdeel, en 2 ten laste gelegde feiten heeft begaan, in dier voege dat: Strafbaarheid van de feiten Het bewezen verklaarde levert op:
Keihard vingeren gratis neuken in breda

  • Lekker neuken buiten erotische massage tilburg
  • Gratis sex com gaysex film
  • Spelende vrouwen met elkaar sexadressen hengelo

Groepsex op het strand prive ontvangst emmen


Opzettelijk handelen in strijd met het in artikel 2, onder C, van de Opiumwet gegeven verbod, meermalen gepleegd. Er zijn geen omstandigheden aannemelijk geworden waardoor de wederrechtelijkheid aan de bewezen verklaarde feiten zou ontbreken.

Het bewezen verklaarde is derhalve strafbaar. Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit. Verdachte is dus strafbaar. Bij de beslissing over de sanctie die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte, zoals van een en ander is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting en uit de bespreking aldaar van het uittreksel uit het documentatieregister van verdachte en de volgende rapportages:.

Baneke, klinisch en forensisch psycholoog. In het bijzonder heeft de rechtbank het volgende in aanmerking genomen. Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het plegen van ontuchtige handelingen met [voornaam slachtoffer], een meisje van net 16 jaar, terwijl verdachte op dat moment zelf jaar oud was. Verdachte was zich ook bewust van de jonge leeftijd van [voornaam slachtoffer], aangezien hij op enig moment tegen haar heeft gezegd dat ze minstens 16 moest zijn voordat hij met haar uit kon gaan.

Hij wist bovendien dat [voornaam slachtoffer] kwetsbaar was. Verdachte en [voornaam slachtoffer] hebben elkaar immers leren kennen toen [voornaam slachtoffer] verdachte vertelde over haar problemen thuis als gevolg van de scheiding van haar ouders en het drugsgebruik van haar vader. Voor deze problemen zocht [voornaam slachtoffer] met regelmaat steun bij verdachte. Hij fungeerde daarbij als een vertrouwenspersoon voor haar. Verdachte heeft [voornaam slachtoffer] ook drugs verstrekt en wel in die mate dat zij uiteindelijk niet meer zonder kon en dus steeds bij verdachte bleef terug komen om in haar drugsbehoefte te kunnen voorzien.

Verdachte zei daarbij tegen [voornaam slachtoffer] dat zij iets terug moest doen voor de drugs die ze van hem kreeg. Dit is een zeer ernstig en kwalijk feit dat de rechtbank verdachte zwaar aanrekent. Verdachte heeft op zeer kwalijke wijze misbruik gemaakt van het leeftijdsverschil, de vertrouwensrol die hij voor [voornaam slachtoffer] vervulde, haar kwetsbaarheid en het feit dat zij steeds afhankelijker werd van de drugs die hij haar verstrekte.

Als gevolg van deze gebeurtenissen heeft [voornaam slachtoffer] diverse psychische klachten gekregen, waarbij zij zichzelf is gaan verwonden en onder meer anorexia nervosa kreeg. Zij heeft voor haar psychische klachten een jaar lang verschillende therapieën moeten volgen. Daarnaast heeft verdachte zich schuldig gemaakt aan het verstrekken en aanwezig hebben van cocaïne en crack. Verdachte heeft hierdoor een bijdrage geleverd aan de verspreiding van harddrugs in de maatschappij, waarvan algemeen bekend is dat deze verdovende middelen een gevaar opleveren voor de volksgezondheid.

Door een rol te spelen bij de verstrekking van deze middelen heeft verdachte ook bijgedragen aan de verslaving van anderen waaronder personen, jonger dan 18 jaar , alsmede aan de met de verkrijging daarvan samenhangende criminaliteit.

Juist verdachte, die zelf drugsverslaafd is en aangeeft daarvan veel problemen te ondervinden, had zich bewust moeten zijn van de impact die drugsgebruik op iemands leven heeft. Ten aanzien van het eerste ten laste gelegde feit acht de rechtbank weliswaar een minder zwaar feit bewezen dan de officier van justitie, maar de rechtbank gaat bij de bewezenverklaring wel uit van dezelfde feitelijke handelingen.

Op grond van de ernst van die handelingen, zoals in het vorenstaande uiteen is gezet, in onderling verband en samenhang beschouwd, is de rechtbank van oordeel dat een straf zoals door de officier van justitie geëist ook voor de door de rechtbank bewezen verklaarde feiten passend en geboden is.

De rechtbank is ten aanzien van de gestelde materiële schade van oordeel dat — mede gelet op de door de raadsvrouw gemaakte opmerkingen — niet eenvoudig is vast te stellen of en zo ja, tot welk bedrag, deze schade het rechtstreeks gevolg is van het onder 1 subsidiair, tweede onderdeel, bewezen verklaarde feit.

De benadeelde partij zal in dit deel van de vordering dan ook niet ontvankelijk moeten worden verklaard. Op grond van de inhoud van het dossier en de onderbouwing in het voegingsformulier is voldoende komen vast te staan dat in elk geval tot dit bedrag immateriële schade is geleden, welke rechtstreeks voortvloeit uit het onder 1 subsidiair, tweede onderdeel, bewezen verklaarde feit.

Vergoeding van de schade komt de rechtbank alleszins redelijk en billijk voor. De benadeelde partij zal ook in zoverre niet ontvankelijk moeten worden verklaard. Daarnaast dient verdachte te worden veroordeeld in de kosten die de benadeelde partij heeft gemaakt en ten behoeve van de tenuitvoerlegging nog moet maken.

In het overige deel van haar vordering zal de benadeelde partij niet ontvankelijk worden verklaard. De benadeelde partij kan dit deel van haar vordering slechts bij de burgerlijke rechter aanbrengen artikel , derde lid, van het Wetboek van Strafvordering. De rechtbank stelt vast dat verdachte jegens de benadeelde partij [naam slachtoffer] naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het onder 1 subsidiair, tweede onderdeel, bewezen verklaarde feit is toegebracht.

Verklaart niet bewezen dat verdachte de onder 1 primair en 1 subsidiair, eerste onderdeel, ten laste gelegde feiten heeft begaan en spreekt verdachte daarvan vrij. Verklaart bewezen dat verdachte de onder 1 subsidiair, tweede onderdeel, en 2 ten laste gelegde feiten heeft begaan zoals hiervoor onder 4.

Verklaart niet bewezen wat aan verdachte onder 1 subsidiair, tweede onderdeel, en 2 meer of anders is ten laste gelegd dan hierboven als bewezen is aangenomen en spreekt verdachte daarvan vrij. Bepaalt dat de bewezen verklaarde feiten de hierboven onder 5. Bepaalt dat de tijd die verdachte vóór de tenuitvoerlegging van dit vonnis in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht, bij de tenuitvoerlegging van de thans opgelegde gevangenisstraf in mindering wordt gebracht, voor zover die tijd niet reeds op een andere straf in mindering is gebracht.

Veroordeelt verdachte in de kosten door de benadeelde partij gemaakt, tot op heden begroot op nihil, en in de kosten ten behoeve van de tenuitvoerlegging alsnog te maken. Verklaart de benadeelde partij voor het overige niet ontvankelijk in haar vordering. Bepaalt dat betalingen aan de benadeelde partij, voornoemd, in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de Staat en dat betalingen aan de Staat in mindering strekken op de verplichting tot betaling aan de benadeelde partij.

Zoekresultaat - inzien document ECLI: Link gekopieerd naar het klembord. Dit vonnis is gewezen naar aanleiding van het onderzoek op de openbare terechtzitting van 1 december in de zaak tegen: Voorvragen De rechtbank heeft vastgesteld dat de dagvaarding geldig is, dat zijzelf bevoegd is tot kennisneming van de zaak, dat het openbaar ministerie ontvankelijk is in zijn vervolging en dat er geen redenen zijn voor schorsing van de vervolging.

Vordering van de officier van justitie De officier van justitie heeft gerekwireerd tot bewezenverklaring van de onder 1 primair en 2 ten laste gelegde feiten en gevorderd dat verdachte ter zake daarvan zal worden veroordeeld tot een onvoorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van drie 3 jaren met aftrek van de tijd die verdachte in verzekering en voorlopige hechtenis heeft doorgebracht.

Partiële vrijspraken Naar het oordeel van de rechtbank is niet wettig en overtuigend bewezen hetgeen verdachte onder 1 primair en 1 subsidiair, eerste onderdeel, ten laste is gelegd. Redengevende feiten en omstandigheden1 De rechtbank komt tot bewezenverklaring van de onder 1 subsidiair, tweede onderdeel, en 2 ten laste gelegde feiten op grond van het navolgende.

Vanaf wanneer kwam je alleen nog maar voor de crack? Wat heb je aan [naam vertrouwenspersoon] verteld? Bewezenverklaring Gezien het bovenstaande acht de rechtbank wettig en overtuigend bewezen dat verdachte de onder 1 subsidiair, tweede onderdeel, en 2 ten laste gelegde feiten heeft begaan, in dier voege dat: Strafbaarheid van de feiten Het bewezen verklaarde levert op: Ten aanzien van feit 1 subsidiair, tweede onderdeel: Strafbaarheid van verdachte Er is geen omstandigheid aannemelijk geworden die de strafbaarheid van verdachte uitsluit.

Motivering van de sanctie Bij de beslissing over de sanctie die aan verdachte moet worden opgelegd, heeft de rechtbank zich laten leiden door de aard en de ernst van het bewezen verklaarde en de omstandigheden waaronder dit is begaan, alsmede de persoon van verdachte, zoals van een en ander is gebleken uit het onderzoek ter terechtzitting en uit de bespreking aldaar van het uittreksel uit het documentatieregister van verdachte en de volgende rapportages: Landheer; - het Pro Justitia rapport van 12 september , opgesteld door prof.

Schadevergoedingsmaatregel De rechtbank stelt vast dat verdachte jegens de benadeelde partij [naam slachtoffer] naar burgerlijk recht aansprakelijk is voor de schade die door het onder 1 subsidiair, tweede onderdeel, bewezen verklaarde feit is toegebracht. Toepasselijke wettelijke voorschriften De volgende wetsartikelen zijn van toepassing: Samenstelling rechtbank en uitspraakdatum Dit vonnis is gewezen door mr.

Jansen, rechters, in tegenwoordigheid van de griffier mr. Home Uitspraken en nieuws. Volg ons twitter facebook linkedin youtube. Blijf op de hoogte rss email. Home Uw situatie Ik wil Bewind aanvragen, wijzigen of beëindigen Gezag over kind aanvragen Erfenis aanvaarden of verwerpen Een faillissement aanvragen Een document legaliseren Uittreksel of afschrift opvragen Een rechtszaak starten Griffierecht berekenen Een zitting bijwonen Contact opnemen Meer situaties U bent Bewindvoerder Slachtoffer Getuige Verdachte Advocaat of jurist Journalist Belanghebbende Deskundige Meer situaties Meer situaties Uitspraken en nieuws Uitspraken Al het nieuws Nieuwsoverzicht Blijf op de hoogte van het laatste rechtspraaknieuws en uitspraken.

Strafzaak tegen Willem Holleeder Willem Holleeder wordt verdacht van 5 moorden, 1 geval van doodslag, 1 poging tot moord, 1 poging tot doodslag en deelname aan een criminele organisatie. Verkeersmisdrijven Hoe kijkt een rechter naar strafbaar gedrag in het verkeer? Discretie Gevraagd En Geboden Belangstelling voor: Ik ben gek op bondage en zoek iemand die met mij hier verder in zou willen uitprobreren.

Vingeren, Vaginale Sex, Gebeft worden Algemene voorkeuren: Eigenlijk zijn we nou wel eens klaar met fantaseren. Soixante-Neuf, Fisting, Fisting Algemene voorkeuren: Sexueel Ervaren Belangstelling voor: Groepsex, Man Pijpen, Kontlikken Algemene voorkeuren: Bij mij is het motto, des te jonger des te beter. Harig poesje wordt hard geneukt Indisch meisje met kleine tieten geneukt Indisch poesje wordt geneukt Indiase meid geneukt in home video Indische meid geneukt door vriend van broer Ik en mijn meisje!

Indiase babe hard in poesje geneukt Slet met behaard poesje geneukt en gevingerd Magere jongen neukt rond meisje - verborgen camera Indiase bril chick geneukt Meisje met een dildo

komkommer sex ik wil gebeft worden